فاکتور-قبض-رسید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

فاکتور-قبض رسید

جنس کار

سایز

قیمت (تومان)

قیمت (تومان)

تحویل

فاکتور دو نسخه ای (روسفید زیر زرد) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

140000

5 روز کاری

فاکتور دو نسخه ای (روسفید زیر زرد) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

90000

5 روز کاری

فاکتور دو نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

250000

7 روز کاری

فاکتور دو نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

150000

7 روز کاری

فاکتور دو نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

350000

10 روز کاری

فاکتور دو نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

250000

10 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (روسفید زیر زرد و صورتی) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

200000

5 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (روسفید زیر زرد و صورتی) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

120000

5 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

350000

7 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

200000

7 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شماره

A4

 1000شماره

450000

10 روز کاری

فاکتور سه نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شماره

A5

 1000شماره

350000

10 روز کاری

قبض رسید با پرفراژ و شماره

A4

 1000شماره

60000

5 روز کاری

برچسب اموال

4*5/1

 1000شماره

85000

3 روز کاری