مشتریان ما

مشتریان ما ، بخشی است که بعضی از بهترین مشتریانی که چاپ پایتخت افتخار همکاری با آنان را داشته است معرفی می گردد

بیژن
فدراسیون فوتبال
شرکت کاله
فرمند
بووف
مینو
فروشگاه اتکا
شرکت سید
فروشگاه رفاه
بانک رفاه
شرکت مپنا