سربرگ دیجیتال (فوری)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سربرگ دیجیتال
نوع کاغذ 100عدد 200 عدد 300 عدد 500 عدد 1000عدد سایز
تحریر 80 گرم A5 35000 60000 80000 110000 200000 21*5/14
تحریر 80 گرم A4 60000 110000 150000 200000 350000 7/29*21
کتان 120گرم A4 80000 150000 210000 325000 550000 7/29*21
کوتد120گرم A4 75000 140000 195000 300000 500000 7/29*21