چاپ دیجیتال پاکت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
چاپ پاکت دیجیتال
نوع پاکت 100عدد 200 عدد 300 عدد 500 عدد 1000 عدد سایز
تحریر 80 گرم نامه 80000 140000 200000 275000 450000 11*22
تحریر 80 گرم A5 100000 180000 240000 350000 600000 21*5/14
تحریر 80 گرم A4 120000 210000 300000 400000 700000 7/29*21