چاپ مش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چاپ مش فضای خارج

قیمت هر متر مربع

1

تا پنج متر

40000تومان

2

تا ده متر

35000تومان

3

تا بیست متر

27000تومان

4

تا50 متر

25000تومان

برای متراژهای بالاتر قیمت بصورت توافقی میباشد

کسایی زاده 44070720 09121507438